• screen 1

  Venema Installations


  FULL SERVICE DIENSTVERLENER GERICHT OP DE SECTOREN MARITIEM, LANDBOUW, TRANSPORT EN INDUSTRIE

   

   

 • screen 2

  Venema Installations


  FULL SERVICE PROVIDER FOCUSED ON THE SECTORS MARITIME, AGRICULTURE, TRANSPORT AND INDUSTRY

   

   

   

Welkom bij Venema Installations

Profiel

 • Nederlands
 • Engels
 • Duits
 • Frans
 • Russisch

Venema Installations is een full-service dienstverlener gericht op de sectoren Maritiem, Landbouw, Transport en Industrie.

Venema installations richt zich met zijn dienstverlening voor een groot gedeelte op het gebied van industriële systeemintegratie. De diensten bestaan uit het ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen, installeren en onderhouden van industriële processen, hoofdzakelijk in de mondiale bietsuikerindustrie en daarnaast in markten als rietsuiker, aardappel- en tabakindustrie. Hiermee zijn wij internationaal georiënteerd en via exportactiviteiten worden de producten en diensten in de gehele wereld afgezet, waaronder Rusland, Turkije, Egypte en Marokko.

Daarnaast heeft Venema Installations jarenlange ervaring als las- en constructie bedrijf. Hierdoor beschikken wij over professionals op het gebied van lastechnologie, constructie, hydraulica, pneumatiek, elektrotechniek, meet- en regeltechniek en mechanica, waarmee met name klanten in de directe periferie van de Eemshaven hun voordeel kunnen doen.

De werkwijze van Venema installations is gebaseerd op de volgende pijlers

- Respectvolle en klantgerichte benadering;
- Inbreng en betrokkenheid van de klant stellen wij op prijs en nemen deze serieus;
- Duidelijkheid over wat u van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten;
- Optimale ondersteuning in productie en dienstverlening.

Specifieke deskundigheid

1. Ontwikkelen, ontwerpen, vervaardigen van industriële processen;
2. Afdeling engineering gespecialiseerd in; elektrotechniek, soft en hardware, plc- besturingssystemen en mechanische ontwikkelingen en tekenwerk;
3. Bemiddeling in situaties waar problemen moeten worden opgelost, met name op technische vlak;
4. Full service werkplaats die ingericht is om een diversiteit aan verschillende reparaties uit te voeren;
5. Op hydraulisch gebied zijn wij gespecialiseerd in productie van cilinders, ventielen, slangen en koppelingen en in het aanleggen en repareren van leidingsystemen;
6. Alle voorkomende montage- en demontagewerkzaamheden;
7. Snelle inzet door een breed assortiment aan equipement;
8. Volledig geoutilleerd om op locatie of aan boord van schepen reparaties te verrichten.

Kortom: Full service en Turn Key projecten kunt u gerust aan ons overlaten.

Venema Installations is a full-service service provider focused on the Maritime sectors, agriculture, transport and industry.

Venema installations focuses to a large extent with its services in the field of industrial system integration. The services consist of developing, designing, manufacturing, installation and maintenance of industrial processes, mainly in industry and in addition in the global beetsugar markets as well as cane sugar, potato and tobacco industry. We are internationally oriented and through export activities are the products and services marketed in the whole world, including Russia, Turkey, Egypt and Morocco.

In addition, Venema Installations has many years of experience as a welding and construction company. As a result, we have professionals in the field of welding technology, construction, hydraulics, pneumatics, electrical engineering, measurement and control and mechanics, with which, in particular, customers in the immediate periphery of the Eemshaven benefit.

The method of Venema installations is based on the following pillars

- Respectful and client-oriented approach;
- Input and involvement of the customer we appreciate and take this seriously;
- Clarity about what you can expect from us and what we expect from you;
- Optimal support in production and service

Specific expertise

1. Developing, designing, manufacturing of industrial processes;
2. Engineering department specialized in electrical engineering, soft and hardware development, plc-operating systems and mechanical developments and designing works;
3. Mediation in situations where issues need to be resolved, in particular on technical level;
4. Full service workshop equipped to a diversity of different repairs;
5. On hydraulic area, we specialize in production of cylinders, valves, hoses & fittings and in the construction and repair of piping systems;
6. all common assembling and dismantling work;
7. Rapid deployment by a wide range of equipment;
8. Fully equipped for repairs on location or on board at ships to be made.

In short: Full service and turnkey projects please feel free to leave it to us.

Venema Installations ist ein Full-Service-Dienstleister und konzentriert sich auf die Maritime Sektoren, Landwirtschaft, Transport und Industrie.

Venema Installationen konzentriert sich zum grössten Teil mit seinen Dienstleistungen auf den industriellen Systemintegration. Die Dienstleistungen bestehen aus Entwicklung, Entwurf, Fertigung, Montage und Wartung von industriellen Prozessen, hauptsächlich in der Industrie und darüber hinaus in den globalen Märkte der Zuckerrübe so wie Rohrzucker-, Kartoffel- und Tabakindustrie. Wir sind international ausgerichtet und durch den Exportaktivitäten liefern wir Produkte und Dienstleistungen in der ganzen Welt, z.B. Länder wie Russland, Türkei, Ägypten und Marokko.

Darüber hinaus hat Venema Installations langjährige Erfahrung als Schweiss- und Kontruktionsfirma. Infolgedessen haben wir Profis auf dem Gebiet von Schweißen, Konstruktion, Hydraulik, Pneumatik, Elektrotechnik, Mess- und Steuertechnik so wie Mechanik, wovon insbesondere Kunden in der unmittelbaren Peripherie der Eemshaven profitieren.

Die Arbeitsweise von Venema Installations basiert sich auf folgenden Säulen

- Respektvolle und kundenorientierte Einsatz;
- Ihre Meinung wird gerne engenommen und respektiert;
- Klarheit darüber was Sie von uns erwarten können und was wir von Ihnen erwarten;
- Optimale Unterstützung in Produktion und Dienstleistungen.

Spezifisches Fachwissen

1. Entwicklung, Entwurf, Herstellung von industriellen Prozessen;
2. Abteilung Enigineering ist spezialisiert in Elektrotechnik, Soft und Hardware, SPS-und PLC Programme so wie mechanische Entwürfe und 3D Zeichnungen
3. Problemlösungen, speziell im technischen Bereich
4. Full-Service-Werkstatt, ausgestattet für eine Vielfalt an unterschiedliche Reparaturen;
5. Im Bereich Hydraulik spezialisieren wir uns auf die Herstellung von Zylinder, Ventile, Schläuche, Armaturen, Fertigung und Reparatur von Rohrleitungssysteme;
6. Alle gängige Montage und Demontage Arbeiten;
7. Schnelle Bereitstellung für Service durch eine breite Palette von Geräten;
8. Komplett ausgestattet um vor Ort oder an Bord von Schiffe Reparaturen aus zu führen.

Für Full-Service und schlüsselfertige Projekte wenden Sie sich bitte an uns!

Venema Installations est une entreprise prestataire de services complets dans les domaines suivants: maritime, agriculture, transport et industrie.

Avec ses services Venema Installations se concentre principalement sur le secteur de l'intégration de systèmes industriels. Les services se composent du developpement, de la conception, de la production, de l'installation et de la maintenance de procédés industriels, principalement dans l'industrie mondiale de la betterave de sucre et à côté de cela, dans les marchés de la canne à sucre, des pommes de terre et du tabac. Ainsi Venema Installations se tourne vers le marché international et par ses activités d'exportation les produits et services trouvent des débouchés dans le monde entier dont la Russie, la Turquie, L'Egypte et le Maroc.

De plus Venema Installations a une longue expérience comme société de soudage et de construction. De ce fait Venema Installations a des employés de qualité professionnelle dans le domaine de la construction, de l'hydraulique, de la pneumatique, de l'électronique, de la technique de mesure et régulation ainsi que de la technique de soudure, dont en particulier les clients de la périphérie immédiate de l'Eemshaven pourront bénificier.

La méthode de travail de Venema Installations est basée sur les piliers suivants:

- Une approche respectueuse orientée vers le client;
- La participation du client est appréciée et prise au sérieux;
- De la clarté à ce qu'on s'attend réciproquement;
- Un soutien optimal en ce qui concerne la production et les prestations de services.

Compétences spécifiques:

1. Le développement, la conception et la fabrication de procédés industriels;
2. Service engineering spécialisé dans l'électrotechnique, soft et hardware, systèmes d'exploitation PLC, développements mécaniques et conception de dessins techniques;
3. Assistance dans des situations ou il ya des problèmes à résoudre, surtout sur le plan technique;
4. Un atelier multiservices aménagé pour effectuer une diversité de réparations;
5. Sur le plan hydrotechnique Venema Installations est spécialisé dans la production de cylindres, valves, tuyaux et raccords ainsi que dans la construction et réparation de systèmes de canalisations;
6. Tous les travaux d'assemblage et de démontage;
7. Soutien rapide par la présence d'une large gamme d'équipements;
8. Entièrement équipé pour effectuer des réparations sur place ou à bord de navires.

Bref, n'hésitez pas à confier tous vos projets service complet et clés en main à Venema Installations!

Venema Installations является поставщиком полного цикла услуг сосредоточеных на морском секторе, сельском хозяйстве, транспорте и промышленности.

Venema Installations сосредоточен в значительной степени его услуг в области промышленной системы интеграции. Услуги включают в себя разработку, проектирование, изготовление, монтаж и техническое обслуживание промышленных процессов, главным образом в промышленности. Речь идет о глобальных рынках, таких как сахарный тростник, переработка картофеля и табачной промышленности. Мы ориентированы на международный уровень и благодаря экспортной деятельности поставляем товары и услуги на рынке во всем мире, включая Россию, Турцию, Египет и Марокко.

Кроме того, имеем многолетний опыт работы по монтированию и сварке установок в строительной компании. В результате у нас есть профессионалы в области сварочной технологии, строительства, гидравлики, пневматики, электротехники, измерения и управления имеханики. нашими клиентами являются прежде всего предприятия и кораблестроительные верфи Eemshaven.

Метод Venema Installations основан на следующих принципах

- уважительный и ориентированный на клиента подход;
- участие заказчика во всех технических и финансовых вопросах;
- Ясность в том, что вы можете ожидать от нас и что мы ожидаем от вас;
- Оптимальную поддержку производства и услуг.

Конкретный опыт

1. pазработка, проектирование, производство промышленных процессов;
2. инженерный опыт специализирующийся на электротехнике,компъютерном и системном обеспечении операционных и механических систем.
3 . посредничество в ситуациях по решению вопросов, в частности на техническом уровне;
4. полный комплекс услуг по разработке различных ремонтных работ;
5. в бласти гидравлики мы специализируемся в производстве цилиндров, клапанов шлангов и винтелей и в строительстве и ремонте систем трубопроводов;
6. строительство сборка и демонтажные работы;
7. быстрое развертывание и широкий спектр оборудования;
8. полностью оборудованы для ремонта и сборки судов на месте.

Kак заключение: полный комплекс услуг и проектов под ключ, пожалуйста, не стесняйтесь оставить его для нас.

Contact

Venema Installations BV

Borkumweg 14
9979 XH Eemshaven

T 0031(0)596 51 82 80
F 0031(0)596 51 82 82

E info@venema-installations.com


Google maps

Facebook